Reklam
Reklam

ARDAHAN BAROSU SEÇİMDEN KAÇIYOR MU?

ARDAHAN BAROSU SEÇİMDEN KAÇIYOR MU?
13 Haziran 2021 - 17:37 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 - 18:32
Genel Kurulu yılan hikayesine dönen,  Pandemi nedeniyle  bir çok kez ertelenen Ardahan Barosu seçimi,  mevcut Başkan ve yönetiminin aldığı yeni bir kararla Eylül ayına ertelendi.

AVUKATLAR, BİRBİRİNİ ŞİKAYET ETTİLER

Ardahan Barosu’nun aldığı karara tepki gösteren Avukatlar, Baroyu Türkiye Barolar Birliği’ne şikayet ederken, Ardahan Barosu’nu da olağanüstü toplantıya çağırdılar.

Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri Yıldız’ın Baro seçimlerini hukuksuza ertelediğini iddia eden Av. Murat Yolcu, Baro seçimleri öncesi yaşanan gelişmeleri mahkemeye taşıdı. Hukukta ‘önceki karar ve sonraki karar’ diye bir şeyin olmadığını açıklayan Av. Yolcu,  17 meslektaşıyla hukuk mücadelesi başlattı.

Avukat Murat Yolcu ve 17 meslektaşının başlattığı hukuk mücadelesinde şu ifadeler yer aldı:
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
ARDAHAN BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Konu  : Ardahan Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun 31 Mayıs 2021 gün ve 2021/25 nolu kararına karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.

İTİRAZLARIMIZ : 

Bilindiği üzere, 7249 sayılı, 11.07.2020 tarihli Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununa eklenen geçici 23. Maddesi gereği “Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; Birlik Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Kanunun bu amir hükmü gereğince, Baromuz yetkili organlarınca 03 Ekim 2020 tarihinde yapılması kararlaştırılan seçimli genel kurul, pandemi koşulları nedeniyle yapılamamıştır. Engelin kalkmasına ve kanuni zorunluluğa rağmen baro yönetim kurulu tarafından yeniden seçimli genel kurul yapılması kararı alınmaması nedeniyle, bir kısım avukat meslektaşlarımızın 22.03.2021 tarihli müracaatları üzerine, Avukatlık Kanunun Ek Madde 3/2 gereğince daha uygun bir tarihte seçim yapılma imkanı var iken, 26.03.2021 gün ve 2021/9 sayılı karar ile pandemi şartlarının ağırlaştığı bir süreçte ve ramazan ayında birtakım kısıtlamalara gidileceği bilinmesine rağmen, 30.04.2021 tarihine seçimli genel kurul kararı alınmıştır. Bu genel kurulun da Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulunun 16.04.2021 gün ve 2021/16 sayılı kararı ile 17.05.2021 tarihinden sonraki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Engelin ortadan kalkacağı tarih belli olmasına ve Ardahan Barosu yönetim kurulu tarafından Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununa eklenen geçici 23. maddesinin amir hükmü gereğince bir karar alınmaması üzerine yine bir kısım Avukat meslektaşımızın 28.05.2021 tarihli müracaatları üzerine toplanan Ardahan Barosu Yönetim Kurulunun 31.05.2021 gün 2021/25 Karar numaralı kararında özetle; “Avukatlık Kanunun 91. maddesi gereği iki yıllık görev süresinin Baromuz yönetim kurulu açısından 15 Eylül 2021 tarihinde dolacağı” gerekçesiyle seçimli genel kurul toplantısının 19 Eylül 2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Bahse konu karar ve karara dayanak gerekçe 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununa eklenen geçici 23. maddesini açıkça ihlal etmektedir. Ardahan Barosu Yönetim Kurulunun görev süresi, söz konusu yasal düzenleme ile seçimlerin yapılması gereken 2020 yılının ekim ayının ilk haftasında sonra ermiştir. Buna rağmen görev sürelerinin devam ettiğini iddia etmek kanunun amir hükmünü ve kanun koyucunun iradesini tanımamaktır.

Kaldı ki; 1136 sayılı yasanın 82. maddesi; “Genel kurul (Ek ibare: 7249 - 11.7.2020 / m.16) ‘son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla’ iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır.” hükmünü amir olup 2022 yılı Ekim ayında Ardahan Barosu seçimli genel kurulunun yapılmasının da kanuni zorunluluk olduğu nazara alındığında 2021/25 sayılı yönetim kurulu kararında atıf yapılan yasada belirtilen görev sürelerine bağlı kalınmasının yasal imkânının bulunmadığı takdir olunacaktır.

Bu mantıkla hareket edildiği takdirde, 19 Eylül 2021 tarihinde yapılacak genel kurul neticesinde seçilen baro organlarının iki yıllık görev sürelerinin de 19 Eylül 2023 tarihinde biteceğini kabul etmek gerekmektedir. Bu durumun da 1136 Sy Yasanın baro organlarının seçimiyle ilgili hükümlerine tamamen aykırı olduğu izahtan varestedir. Kaldı ki;  7249 sayılı yasa gereğince yönetim kurulu bir önceki seçimli genel kurularının 03.10.2020 ve 30.04.2021 tarihlerinde yapılması yönünde karar almıştır. Ardahan Barosu Yönetim Kurulu’nun görev sürelerinin 19 Eylül 2021 tarihinde bittiği gerekçesine dayanan 2021/25 sayılı kararı, daha önceden alınmış kendi kararlarına aykırı olduğu kadar Ardahan Barosu Başkanlığı  Yönetim Kurulunun bu hususta içerisinde bulundukları çelişkiyi de ortaya koymaktadır.  

Bu açıklamalar ışığında, Avukatlık Kanunu gereği, amacı; “hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak” olan bir mesleğin mensupları olarak yasada “avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” olarak tanımlanan meslek kuruluşumuz olan Ardahan Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulunun bir kısım üyelerinin, bir üyenin kanuna uygun karşı oyuna rağmen, kanunun emredici hükmü hilafına almış oldukları kanun tanımaz, hukuka aykırı kararının tarafımızca kabul edilmesi hukuk ve meslek etiğimiz gereği mümkün değildir.

Anılan nedenlerle; kanuna, hukuka ve mesleğin genel prensiplerine aykırı bahse konu yönetim kurulu kararına karşı itirazlarımızın değerlendirilerek Ardahan Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulunun 31.05.2021 gün ve 2021/25 sayılı kararının kaldırılmasını saygı ile arz ve talep ederiz. 04.06.2021

ARDAHAN BAROSU BAŞKANLIĞINA

Konu : 1136 sayılı yasanın 83. maddesi gereğince olağanüstü genel kurul toplanması istemidir. Aşağıda belirtilen konuların gündeme alınarak görüşülmesi ve belirlenen gündemle alakalı gerekli kararların alınması için 1136 sayılı yasanın 83. maddesi gereğince Ardahan Barosu Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması tarafımızca talep olunur.

GÖRÜŞME KONULARI :

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununa eklenen geçici 23. maddesi “Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri
2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; Birlik Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılır.” hükmünü amirdir.

Kanunun bu amir hükmü gereğince, Baromuz yetkili organlarınca 03 Ekim 2020 tarihinde yapılması kararlaştırılan seçimli genel kurul, pandemi koşulları nedeniyle yapılamamıştır. Engelin kalkmasına ve kanuni zorunluluğa rağmen baro yönetim kurulu tarafından yeniden seçimli genel kurul yapılması kararı
alınmaması nedeniyle, bir kısım avukat meslektaşlarımızın 22.03.2021 tarihli müracaatları üzerine, Avukatlık Kanunun Ek Madde 3/2 gereğince daha uygun bir tarihte seçim yapılma imkanı var iken, 26.03.2021 gün ve 2021/9 sayılı karar ile pandemi şartlarının ağırlaştığı bir süreçte ve ramazan ayında birtakım kısıtlamalara gidileceği bilinmesine rağmen, 30.04.2021 tarihine seçimli genel kurul kararı alınmıştır.

Bu genel kurulun da Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulunun 16.04.2021 gün ve 2021/16 sayılı kararı ile 17.05.2021 tarihinden sonraki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Engelin ortadan kalkacağı tarih belli olmasına ve Ardahan Barosu yönetim kurulu tarafından Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununa eklenen geçici 23. maddesinin amir hükmü gereğince bir karar alınmaması üzerine yine bir kısım
Avukat meslektaşımızın 28.05.2021 tarihli müracaatları üzerine toplanan Ardahan Barosu Yönetim Kurulunun 31.05.2021 gün 2021/25 Karar numaralı kararında özetle; “Avukatlık Kanunun 91. maddesi gereği iki yıllık görev süresinin Baromuz yönetim kurulu açısından 15 Eylül 2021 tarihinde dolacağı” gerekçesiyle seçimli genel kurul toplantısının 19 Eylül 2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Bahse konu karar ve karara dayanak gerekçe Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununa eklenen geçici 23. maddesini açıkça ihlal etmektedir. Ardahan Barosu Yönetim Kurulunun görev süresi, söz konusu yasal düzenleme ile seçimlerin yapılması gereken 2020 yılının ekim ayının ilk haftasında sonra ermiştir. Buna rağmen görev
sürelerinin devam ettiğini iddia etmek kanunun amir hükmünü ve kanun koyucunun iradesini tanımamaktır.

Kaldı ki; 1136 sayılı yasanın 82. maddesi; “Genel kurul (Ek ibare: 7249 - 11.7.2020 / m.16) ‘son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla’ iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır.” hükmünü amir olup 2022 yılı Ekim ayında Ardahan Barosu seçimli genel kurulunun yapılmasının da kanuni zorunluluk olduğu nazara alındığında 2021/25 sayılı yönetim kurulu kararında atıf yapılan yasada belirtilen görev sürelerine bağlı kalınmasının yasal imkânının bulunmadığı takdir olunacaktır.

Bu açıklamalar ışığında, Avukatlık Kanunu gereği, amacı; “hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak” olan bir mesleğin mensupları olarak yasada “avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını
demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” olarak tanımlanan meslek kuruluşumuz olan Ardahan Barosu Yönetim Kurulunun bir kısım üyelerinin bir üyenin kanuna uygun karşı oyuna rağmen kanunun emredici hükmü hilafına almış oldukları kararın tarafımızca kabul edilmesi söz konusu değildir.

Anılan nedenlerle; kanuna, hukuka ve mesleğin genel prensiplerine aykırı bahse konu yönetim kurulu kararının tekrar görüşülerek yukarıda bahsettiğimiz hukuka aykırılıkların tespiti ve ortadan kaldırılması için Avukatlık Kanunu’nun 83. maddesi gereğince Ardahan Barosu Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantıya
çağrılmasını talep ederiz. 04.06.2021
   
 
 

Bu haber 1526 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum