Reklam
KAFKAS ARISI İÇİN EYLEM PLANI

KAFKAS ARISI İÇİN EYLEM PLANI

26 Temmuz 2019 - 21:48
Reklam

Eylem Planının son halinin görüşülmesi amacıyla Valilik Toplantı Salonunda Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıda, eylem planında yer alan sorun ve çözüm önerileri ile alınan kararların uygulanması ve üzerine sorumluluk düşen kurumların yapacağı çalışmalar ile ilgili kararlar alındı.

Vali Mustafa Masatlı, eylem planı kapsamında, coğrafi işaretli Ardahan balının dolum ve paketlemesinin sadece KAGEM ve Arıcılar Birliği bal dolum ve paketleme tesislerinde yapılacağını, katma değeri yüksek arı ürünleri, polen, arı zehri, propolis üretimlerinin yaygınlaştırılarak üretim metodlarının yetiştiricilere uygulamalı olarak gösterileceğini söyledi.

Posof ilçesinde devam eden ‘Kafkas Arısının Halk Elinden Islahı ve Gen Kaynaklarının Korunması Projesi’ için Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile görüşülerek Posof ilçesinde verilen kovan başı desteğin tüm işletmelere verilmesi için konuyu takip edildiğini ve bir heyetin geldiğini de belirten Vali Masatlı, ayrıca arıcılarımızın ana arı ihtiyacını kendilerinin karşılaması ve ticari işletme ünvanı alabilmeleri için üç yılda bir düzenli kursların açılacağını, arı bakımı, besleme ve hastalıklarla mücadele konularında eğitimlerin verileceğini kaydetti.

İlde ki arıcılık sektörünün geliştirilmesi için KAGEM ve Tarım Müdürlüğü tarafından yeni arıcılık kurslarının il genelinde, özellikle büyük köylerde açılacağını da anlatan Vali Masatlı, Ardahan Devlet Hastanesinde kurulacak Apiterapi polikliniği için arı ve arı ürünleri ekipman desteğinin sağlanması, Kafkas arı müzesi ve eğitim merkezi projesinin yürütülmesi ve arı ürünleri analiz ve arı hastalıkları laboratuarının geliştirilip aktif tutulması için çalışmaların başlayacağını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca, eylem planının yürütülmesinde koordinasyon sağlanan Tarım ve Orman Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı, Arı Yetiştiricileri Birliği, İl Emniyet Müdürlüğü İl Jandarma Komutanlığı, Ardahan Üniversitesi, Ardahan ve Posof Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışmalara verilmesi gereken destekler ve konuşularak karara bağlandı.

ARDAHAN ARICILIĞI 2019 YILI EYLEM PLANI

20.06.2019 Perşembe günü Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Kafkas Arısı Üretim eğitim Gen Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan Ardahan arıcılığının sorunları ve çözüm önerilerinin belirlenmesi ardından, 17.07.2019 tarihinde Ardahan Vali Mustafa Masatlı başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle yapılan ikinci  toplantı sonucu konu başlıkları ve ilgili kurumların eylem planları  ve koordinasyon gerektiren hususlar aşağıda rapor halinde sunulmuştur.

A)  KAFKAS ARISI ÜRETİM EĞİTİM VE GEN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.)  Coğrafi işaretli Ardahan Balının dolum ve paketlenmesi işleminin sadece KAGEM bal dolum ve paketleme tesislerinde yapılacaktır.

2.) Katma değeri yüksek arı ürünlerinin (polen, arı zehri propolis vb. )   üretimlerinin yaygınlaştırılarak üretim metotlarının yetiştiricilere uygulamalı olarak gösterilmesi.

3.) İlimiz Posof İlçesinde devam eden Kafkas Arısı´nın Halk Elinde Islahı ve Gen Kaynaklarının Korunması projesi için Tarım Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile görüşülerek Posof ilçesinde verilen kovan başı desteğin tüm işletmelere verilmesi için konu takibinin  yapılması.

4.) Arıcılarımızın ana arı ihtiyaçlarını, kendilerinin karşılaması ve ticari işletme unvanını alabilmeleri için üç yılda bir düzenli olarak kursların açılması.

5.) İlimizdeki mevcut arıcılara Arı bakım, besleme ve hastalıklarla mücadele konusunda eğitim verilmesi

6.) İlimizdeki Arıcılık sektörünün geliştirilmesi için yeni arıcılık kurslarının il genelinde, özellikle büyük köylerde açılarak İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile birlikte hareket ederek eğitimlerin tamamlanması.

7.) Ardahan devlet hastanesinde kurulacak apiterapi polikliniği için arı ve arı ürünleri ekipman desteğinin sağlanması.

8.) Kafkas arı müzesi ve eğitim merkezi projesinin yürütülmesi.

9.) Arı ürünleri analiz laboratuarının geliştirilip aktif tutulması ve arı hastalıkları laboratuarının kurulması için çalışmalara başlanması

B)  TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

1.) İlimizdeki Arıcılık sektörünün geliştirilmesi için yeni arıcılık kurslarının il genelinde, özellikle büyük köylerde açılarak Kagem ve Halk Eğitim Merkezi ile  birlikte hareket ederek eğitimlerin tamamlanması.

2.)  Arı hastalıkları ile toplu mücadele ve kaçak arı girişlerini kontrol altına almak için 30 adetin altında  kovana sahip, işletme konumunda olmayan hobi arıcılık yapan üreticilerinde  sisteme dahil edilerek kontrol altına alınmasını sağlamak.

3.) Ardahan ili sınırlarında konaklayacak gezginci arıcıların kovanlarının arı hastalıkları yönünden kontrollerinin yapılarak konaklamasına izin verilmesi.

4.)  Serkanın  hazırlayacağı konaklama ve ballı bitki florasının tespiti Proje sonuç raporu doğrultusunda, yerli ve gezginci arılıkların arasındaki mesafelerin ve koloni kapasitelerinin yeniden belirlenerek, 2020 yılı Valilik Genel Emrinde gerekli güncellemelerin yapılması. Ayrıca Hayvancılık Genel Müdürlüğünün 15 ilde pilot olarak uyguladığı  arıcılık konaklatma  sisteminin ilimizde de uygulanması için bakanlığa teklif sunulması ve takibinin yapılması

5.) Üretimde verimliliğin sağlanması ve artırılması için ballı bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılması ve  çiftçilerin bu alana yönlendirilmesi.

6.) İl dışında üretilen balların  Ardahan´da , Ardahan balı adı altında satışlarına yönelik denetimlerin kararlı ve sürekli olarak devam ettirilmesini  sağlamak

7.) Genç çiftçi ve diğer arıcılığa dönük sosyal destek projelerinde  denetim mekanizmasının artırılarak  üreticiye zamanında koloni tesliminin planlanması ve teslimden sonra gerekli bilgi ve eğitimlerin verilerek koloni kayıplarının önüne geçilmesi.

8.) Kaçak arı girişlerine yönelik denetimlerin artırılarak zamanında ve süratli müdahale edilmesi ayrıca yapılan analiz ve incelemelerde  Kafkas arı ırkı özelliği göstermeyen kolonilerin diğer işletmelerin genlerini bozmadan il dışına süratli bir şekilde çıkarılması için gerekli tedbirleri almak.

9.) Kafkas arısı genin  korunması ve kaçak arıcı girişleri ile mücadele konusunda gen merkezi olan Ardahan ve Artvin için özel mevzuat çıkarılması için bakanlığa  müracaat edilmesi

10.) Jandarma ve emniyet Personeli ile Gümrük ve sınır kapılarında görev yapan personele kaçak arı ve  arı ürünleri girişi konularında teknik detaylar hakkında bilgi vermek üzere sunum dosyası hazırlayarak her yıl düzenli olarak ilgili personele eğitim vermek. Kagem ve Arıcılar birliğinden  destek alınabilir.

C ) SERHAT KALKINMA AJANSI

1.) İl geneli ballı bitki florasının ve  bal sezonunda maksimum arılı kovan kapasitesinin il genelinde belirlenmesi amacıyla   proje hazırlanması ve takibi.

D ) ARI YETİŞTİRİCİLERİ  BİRLİĞİ

1.) Arıcılık işletmelerinin ürünlerinin pazarlama ve satışının artırılması için çalışmaların yürütülmesi

2.) Arıcılar arasında  koordinasyonu ve fikir birliğinin sağlanarak ilimiz sınırlarına gelen yabancı ve gen kaynağı bozuk olan arıların ilgili kurumlara bildirilmesinin sağlanması ve İlin Kafkas arısının gen kaynağı olduğu hususunda arıcıların ve halkın bilgilendirilmesi ve farkındalılık oluşturulması.

3.)  İlimizin kafkas arı ırkının gen merkezi ve koruma altında olduğunu gösteren büyük, görünebilir, farkındalık oluşturulabilecek panolar hazırlanarak  ilin çevre illerle olan sınır noktalarına  yerleştirilmesi.

4.)  Coğrafi işaret kullanmayan işletme ve tüccarların ballarının dolum ve paketlenmesi işinin yürütülmesi

5.) İlde  yürütülen arıcılık  çalıştay, toplantı, eğitim vs.  etkinliklere birlik üyelerinin ve hobi arıcıların  aktif olarak katılımının sağlanması.

6.) Coğrafi işaretli bal üreticilerinin  denetim ve takibinin diğer kurumlarla koordineli bir şekilde yapılarak yürütülmesi

7.) Ardahan devlet hastanesinde kurulacak apiterapi polikliniği için arı ve arı ürünleri ekipman desteğinin sağlanması

8.) Birliğe üye olamayan 30 kovan altı arıya sahip arıcı ve hobi amaçlı uğraşanların denetimlerinin  yapılarak kayıt altına alınarak kontrol altında tutulması için çalışmalar yürütmek.

E ) İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

1.) Arı nakillerinde vatandaşlardan, veteriner sağlık raporu ve arı nakil belgesinin istenerek kaçak arı girişlerine müsaade edilmemesi için gerekli  hassasiyetin gösterilmesi

2) Tarım Orman Müdürlüğü ve  Kagem  tarafından hazırlanacak bilgilendirme eğitimlerine ilgili personellerin eksiksiz katılımlarının sağlanması.

F ) İL JANDARMA KOMUTANLIGI

1.) Arı nakillerinde vatandaşlardan, veteriner sağlık raporu ve arı nakil belgesinin istenerek kaçak arı girişlerine müsaade edilmemesi için gerekli  hassasiyetin gösterilmesi.

2) Tarım Orman Müdürlüğü ve  Kagem  tarafından hazırlanacak bilgilendirme eğitimlerine ilgili personellerin eksiksiz katılımlarının sağlanması.

G ) ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

1.)  Üniversite bünyesindeki akademisyenlerin ilimiz arıcılığının geliştirilmesine yönelik araştırma geliştirme  bilimsel çalışmalara yönlendirilmesi ve çıkan sonuçların ilgili kurumlarla  paylaşılıp gerekli bilgilerin verilmesi.

2.) İlimizin kalifiye arıcı ihtiyacını ve arıcıların eğitim düzeyinin artırılması için il merkezinde  arıcılık  üzerine ( apiterapi,ziraat teknikerligi vb. ) bölümler açılarak aktif hale getirilmesi.

H ) ARDAHAN VE POSOF BELEDİYESİ

1.)  Ardahan ve Posof  ilçe merkezinin uygun alanlarına Kafkas arı maketinin yapılmasının sağlanması

2.) Arıcılık üzerine yapılacak  kurs , seminer vb. etkinliklerde  yer tahsisi ve gerekli desteğin sağlanması.

I ) TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

1.) Arıcılık sektöründe   ortaklık kültürü geliştirilerek kooperatifçilik  ortak pazarlama işletmelerinin kurulması için çalışmaları yürütmek.

2.) Gümrük ve sınır kapılarına geçişlerde yolcu beraberi eşyada 1 kg üzerinde bal geçişine izin verilmemesi için gerekli talimatların verilmesi.

İ )  ARDAHAN SANAYİ VE TİCARET ODASI

1.)  Arıcılık işletmelerinin kendi markalarını almaları için teşvik etmek ve Ardahan çiçek balı için kısa ve etkili bir reklam filmi yapılması

2.) Ardahan çiçek balı için özgün paket ve ürün tasarımı yapılarak zincir marketlerin yöresel ürün reyonlarında yer alması için çalışma yapılması

3.) Apiterapi Ünitesi için katkı ve destekte bulunulacak.

J ) SAĞLIK  İL MÜDÜRLÜĞÜ

1.) Ardahan Devlet Hastanesi bünyesinde kurulacak Apiterapi Ünitesi için gerekli altyapının oluşturularak, konu uzmanı bir hekimin görevlendirilerek gerekli belgelerin alınarak  sürecin devam ettirilmesini sağlamak.

K ) HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.) İlimizdeki Arıcılık sektörünün geliştirilmesi için yeni arıcılık kurslarının il genelinde, özellikle büyük köylerde açılarak  öğretici ve metaryel kısmının Kagem ve İl Tarım Orman Müdürlüğünden, eğitici ücretlerinin ve eğitim düzeninin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce karşılanarak takip edilmesi.

L ) SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI

1.)  Muhtaç durumda olan, Özellikle Gençler ve Kadınlardan arıcılık sektörüne hevesli ve istekli olanlara arılı kovan desteği için projeler hazırlayarak gerçekleştirmek. Arılı kovanlar Kagem´ den temin edilecektir.

M ) ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINA

1.) Bazı Çifçilere ve tarımla uğraşan arıcı ailelere ballı bitki ekmesi için sertifikalı tohum hibe ederek, örnek üreticiler oluşturulması için çalışmalarda bulunmak.

N ) GENEL HÜKÜMLER

1.) Nisan ve Ekim ayları başında 6´şar aylık dönemler halinde İl Valisi başkanlığında eylem planında yer alan kurumların temsilcileri ile değerlendirme toplantısı yapılır.

2.) Sekretarya Hizmetleri KAGEM tarafından yürütülür.

3.) Kurumlar yapacakları faaliyetlerle ilgili koordinasyonu kendi aralarında sağlayacaklardır.

4.) İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, KAGEM ve Arıcılar Birliği her ay düzenli olarak faaliyetleri ve uygulamaları hakkında değerlendirme toplantıları yapacaklar ve raporlayacaklardır.

5.) Acil, önemli veya Valilik Makamının bilmesi gereken hususlar ya da koordinasyonla ilgili durumlarda ivedi bilgi verilecektir.

6.) Kurumlar üstlendikleri görevleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. 

Bu haber 677 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
DAP DESTEĞİYLE SUSUZLUK TARİH OLUYOR
DAP DESTEĞİYLE SUSUZLUK TARİH OLUYOR
ELEKTRİK BORCUNA KIZDI, KENDİNİ YAKTI!
ELEKTRİK BORCUNA KIZDI, KENDİNİ YAKTI!